Menu Zamknij

Statut

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja nosząca nazwę: Św. Stanisława, zwana w dalszej części niniejszego Statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez Diecezję Świdnicką Kościoła Katolickiego, zwaną dalej „Fundatorem”, dekretem Biskupa Diecezjalnego Ignacego Deca z dnia 12 kwietnia 2018 r., l. dz. 372/2018 oraz aktem notarialnym ustanowienia Fundacji z dnia 15 maja 2018 r., rep. A nr 3563/2018, sporządzonym przez notariusza Winicjusza Marka Wójcikiewicza z Kancelarii Notarialnej w Świdnicy przy ul. Różanej 1A/2.

 

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3

Siedziba Fundacji mieści się przy placu św. Jana Pawła II nr 1 w Świdnicy.

 

§ 4

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

 

§ 5

 1. Fundacja działa w oparciu o postanowienia niniejszego Statutu i obowiązujące normy prawne.
 2. Organem nadzorującym Fundację, ze względu na cel główny, jest minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.

 

§ 6

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 7

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, filie oraz przedstawicielstwa.
 2. Fundacja może być członkiem krajowych lub zagranicznych związków stowarzyszeń, a także nie zarejestrowanych porozumień i koalicji.

 

§ 8

 1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Fundatora.

§ 9

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

 • § 10

Celami Fundacji są:

 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 3. prowadzenie działań na rzecz aktywizacji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób: starszych, bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
 4. prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz ubogich, ludzi starszych, chorych i samotnych, osób niepełnosprawnych i specjalnej troski, rodzin wielodzietnych, niepełnych i dysfunkcyjnych, bezrobotnych, dzieci i młodzieży;
 5. działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 6. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 8. działalność oświatowo – wychowawcza, w szczególności wychowanie młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich oraz humanistycznych ideałów: demokracji, wolności, równości i sprawiedliwości społecznej;
 9. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 10. działalność naukowo-dydaktyczna m.in. w zakresie ochrony zdrowia, kultury, ochrony zabytków, ochrony środowiska;
 11. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej;
 12. organizacja pielgrzymek, turystyka i krajoznawstwo;
 13. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 14. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  i ochrony praw dziecka;
 1. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, m.in. propagowanie profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, nikotynizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom;
 2. działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, poprzez uczestnictwo i organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i artystycznych;
 3. rozpowszechnianie kultury i sztuki jako dziedzin życia społecznego;
 4. promowanie sztuki i jej wartości wychowawczych;
 5. inspirowanie do podejmowania innowacyjnych działań dotyczących rozpowszechniania kultury i sztuki;
 6. rozwijanie wiedzy o kulturze i sztuce;
 7. udzielanie wsparcia utalentowanej młodzieży i dzieciom w uprawianiu  wszelkich dziedzin z zakresu kultury, sztuki, nauki, turystyki i sportu;organizowanie oraz udzielanie pomocy w doskonaleniu warsztatu artystycznego;
 1. promocja kultury i sztuki w środowisku osób niepełnosprawnych jako jednej z form rehabilitacji;
 2. kultywowanie zwyczajów i tradycji polskich i kultury europejskiej;
 3. propagowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie warsztatów kulinarnych; ze szczególnym uwzględnieniem osób z nietolerancją glutenu i laktozy oraz osób z nadwagą;
 4. prowadzenie opieki zdrowotnej;
 5. prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej;
 6. działalność w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki aktualnych zagrożeń cywilizacyjnych;
 7. działalność prorodzinna;
 8. aktywizacja środowiska do własnego rozwoju w różnych dziedzinach;
 9. produkcja sucharów i herbatników,
 10. produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 1. produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
 2. wspieranie innych organizacji realizujących podobne cele jak Fundacja;
 3. działanie na rzecz ochrony środowiska i życia ekologicznego;
 4. inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy oraz pomoc bezrobotnej młodzieży;
 5. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami;
 6. promocja i organizacja wolontariatu;

 

§ 11

1.Wymienione cele Fundacja zamierza realizować poprzez:

(1) prowadzenie sklepu diecezjalnego;

(2) podejmowanie inicjatyw ekonomicznych;

(3) pozyskiwanie dotacji;

(4) organizowanie zajęć warsztatowych w zakresie kultury i sztuki dla dzieci  i  młodzieży;

(5) organizowanie i prowadzenie spotkań tematycznych, klubów   dyskusyjnych, warsztatów, sympozjów i konferencji oraz ich finansowanie;

(6) organizowanie wszelkich imprez artystycznych i sportowych oraz ich finansowanie;

(7) sponsorowanie i promowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży w zakresie kultury, sztuki i nauki;

(8) pracę z uczniem szczególnie uzdolnionym;

(9) organizowanie konkursów i innych form twórczych   rozpowszechniających kulturę, sztukę, sport i rekreację oraz ich finansowanie;

(10) finansowanie zakupu sprzętu artystycznego, naukowego i sportowego dla     uzdolnionych dzieci i młodzieży;

(11) organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i trudnych środowisk ( zajęcia w świetlicy terapeutycznej, wyjazdy rekreacyjne, zajęcia sportowe);

(12) organizowanie pracowni, kół, sekcji, zespołów, klubów z różnych     dziedzin;

(13) powoływanie drużyn sportowych;

(14) organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

(15) organizowanie turystyki krajowej i zagranicznej;

(16) działalność wydawniczą;

(17) organizowanie i prowadzenie doradztwa w zakresie profilaktyki ochrony zdrowia, w tym porad psychologiczno – pedagogicznych, psychiatrycznych, prawnych, konsultacji i terapii z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, terapii zaburzeń rozwojowych, przezwyciężania trudności wychowawczych;

(18) prowadzenie porad i konsultacji prawnych w zakresie ochrony zabytków i ochrony środowiska, w tym zasobów leśnych

(19) prowadzenie telefonu zaufania

(20) prowadzenie grup terapeutycznych, socjoterapeutycznych i grup  wsparcia;

(21) prowadzenie punktu informacji o sektach i nowych ruchach religijnych

(22) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

(23) wydawania książek, czasopism i pozostałych periodyków,

(24) wydawania wykazów oraz list,

(25) pozostałej działalności wydawniczej, artystycznej i literackiej;

(26) działalności twórczej, działalności związanej z organizacją targów,    wystaw, kongresów;

(27) sprzedaży detalicznej książek w wyspecjalizowanych sklepach, przez      domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, poza siecią sklepową, straganami i targowiskami oraz sprzedaży pozostałych wyrobów prowadzonej na straganach i targowiskach;

(28) sprzedaży wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia oraz artykułów     używanych w wyspecjalizowanych sklepach,

(29) sprzedaży detalicznej pozostałych nowych wyrobów, gazet i artykułów piśmienniczych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach;

(30) działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych;

(31) pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych   i rekreacyjnych,

(32) drukowania gazet oraz pozostałego drukowania,

(33) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne oraz ruchome placówki gastronomiczne;

(34) przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

(35) produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych (w tym bezglutenowych);

(36) produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  (w tym bezglutenowych)

(37) prowadzenie działalności sanatoriów, centrów rehabilitacyjnych  i pozostałych placówek medycznych zapewniających pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie;

(38) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 1. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 2. Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających polskie i zagraniczne organizacje pozarządowe, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
 3. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może realizować zadania zlecane przez organy oraz jednostki administracji publicznej.
 4. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 5. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez inne formy dozwolone prawem.

 

§ 12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może:

1) udzielać zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie;

2) przyznawać nagrody i stypendia;

3) wspierać działalność osób prawnych oraz innych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących działalność na rzecz osiągnięcia celów zbieżnych z celami fundacji.

 

ROZDZIAŁ III

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 13

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. O podjęciu i przedmiocie działalności gospodarczej decyduje Zarząd Fundacji w formie uchwały. Podjęcie działalności gospodarczej wymaga uprzedniej opinii Rady Fundacji.

 

§ 14

Dochody osiągane z działalności gospodarczej przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.

 

§ 15

Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione podmioty zgodnie z regulaminem wewnętrznym Fundacji.

 

 

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 16

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) przeznaczony przez Fundatora oraz nabyte przez Fundację w trakcie jej działania: środki finansowe, prawa majątkowe i niematerialne, nieruchomości i ruchomości.

 

§ 17

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

 

§ 18

Dochody Fundacji pochodzą z:

1) darowizn, spadków, zapisów,

2) dotacji i subwencji osób prawnych i innych nieposiadających osobowości prawnej,

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw niematerialnych,

5) odsetek od lokat bankowych i papierów wartościowych oraz innych dochodów z operacji finansowych,

6) wpływów z odpłatnej działalności statutowej,

7) wpływów z tytułu prowadzenia działalności zlecanej przez organy oraz jednostki administracji publicznej,

8) zysków działalności gospodarczej, o ile zostanie taka podjęta,

9) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

 

§ 19

Fundacji nie wolno:

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji     w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osobom,  z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub   na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywać  majątek fundacji na rzecz członków organów lub pracowników  oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) dokonywać na szczególnych zasadach zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ V
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§ 20

1) Organami Fundacji są:

 1. a) Fundator,
 2. b) Rada,
 3. c) Zarząd.

FUNDATOR

§ 21

Do kompetencji Fundatora należy:

 1. a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji oraz jej przewodniczącego oraz pierwszy skład Zarządu Fundacji;
 2. b) wprowadzanie zmian w Statucie dokonywanych na wniosek Rady Fundacji;
 3. c) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją na wniosek Rady Fundacji;
 4. d) podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji i sposobie jej przeprowadzenia.

 

RADA FUNDACJI

§ 22

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 3-5 członków powoływanych na 5-letnią kadencję.
 3. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu i za przestępstwo skarbowe.
 4. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba ukarana w postępowaniu sądowym lub administracyjnym Kościoła katolickiego.

 

§ 23

Do zadań Rady Fundacji należy:

1) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;

2) nadzór nad działalnością Fundacji;

3) powoływanie i odwoływanie prezesa Zarządu Fundacji i członków  Zarządu Fundacji;

4) podejmowanie uchwały o przyznaniu i wysokości wynagrodzenia członków   Zarządu Fundacji;

5) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;

6) ocena pracy Zarządu Fundacji, przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji;

7) wnioskowanie o powołanie lub odwołanie członka Rady;

8) wnioskowanie o zmianę Statutu;

9) wnioskowanie o połączenie Fundacji z inną fundacją lub o likwidacji   Fundacji.

 

§ 24

 1. Pracami Rady Fundacji kieruje przewodniczący Rady Fundacji, który reprezentuje ją na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji.
 2. Członek Rady Fundacji może wnioskować do Fundatora o zmianę przewodniczącego Rady Fundacji.

 

§ 25

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż   2 razy  w roku.

 1. Na wniosek Zarządu Fundacji posiedzenie Rady Fundacji zwoływane jest w terminie do jednego miesiąca.
 2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

§ 26

 1. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.
 2. Do udziału w posiedzeniach mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 3. Udział osób wymienionych w ust. 2 w posiedzeniach Rady Fundacji ma charakter doradczy.

 

§ 27

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów  dotyczących działalności Fundacji;

2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

§ 28

Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

 

§ 29

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:

1) przyjęcia rezygnacji albo odwołania przez Fundatora;

2) śmierci.

 

ZARZĄD FUNDACJI

§ 30

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 – 3 członków powoływanych na 3-letnią kadencję. Pierwszy Zarząd Fundacji powołuje Fundator.
 2. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być członek Rady Fundacji ani osoba pozostająca z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§ 31

Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) realizowanie celów priorytetowych i wskazań Rady Fundacji;

3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

4) uchwalanie regulaminów;

5) ustalenie liczby pracowników Fundacji, zasad zatrudnienia oraz wysokości ich wynagrodzenia;

6) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych  do kompetencji innych organów;

7) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

8) przedkładanie Radzie Fundacji sprawozdań z bieżącej działalności  i występowanie z wnioskami.

 

 

§ 32

 1. Jeżeli Zarządu Fundacji jest 2 lub 3 Członków, pracami Zarządu kieruje Prezes.
 2. Prezes może wyznaczyć wiceprezesa spośród członków Zarządu Fundacji.
 3. Prezes reprezentuje na zewnątrz Zarząd Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji może ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Fundacji na zewnątrz oraz pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą działalności Fundacji.

 

§ 33

 1. Jeżeli Zarząd jest w dwu lub trzy osobowym składzie, posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co 3 miesiące.
 2. Prezes powiadamia o posiedzeniach wszystkich członków Zarządu Fundacji.
 3. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą odbywać się za pośrednictwem narzędzi elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość.
 4. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa.

 

§ 34

 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.
 2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy na zasadach wynikających z uchwały Rady Fundacji.

 

§ 35

Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą:

 1. a) przyjęcia rezygnacji albo odwołania;
 2. b) śmierci.
 3. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje uchwałą Rady Fundacji w szczególności w przypadkach:
 4. a) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu Fundacji;
 5. b) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
 6. c) nienależytego wypełniania funkcji;
 7. d) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
 8. Odwołanie członka Zarządu Fundacji może nastąpić decyzją Fundatora.

 

PRACOWNICY FUNDACJI

§ 36

 1. Fundacja może zatrudniać pracowników oraz zawierać umowy cywilnoprawne.
 2. Fundacja działa na zasadach demokratycznych i uwzględnia udział pracowników w procesie zarządzania przez uczestnictwo w takich czynnościach, jak: planowanie celów działalności, decydowanie o planie działania, dzielenie się własnymi sugestiami, na zasadach określonych w regulaminie.
 3. Pracownicy mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Fundacji i wyrażać własne opinie i sugestie co do ich przebiegu i przedmiotu.

 

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU, POŁĄCZENIE SIĘ Z INNĄ FUNDACJĄ

I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 37

Fundator może dokonać zmiany Statutu z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Fundacji.

 

§ 38

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Wniosek o połączenie się z inną fundacją Rada Fundacji podejmuje jednomyślnie.

 

§ 39

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie nie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona, w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji lub decyzją Fundatora.
 2. Wniosek o likwidację i sposobie jej przeprowadzenia Rada Fundacji podejmuje jednomyślnie.
 3. Rada Fundacji powołuje i odwołuje likwidatorów.

 

§ 40

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz Diecezji Świdnickiej chyba, że Fundator wskaże innego beneficjenta.